Misbrug og psykiske lidelser

Misbrug spiller en stor rolle for mange mennesker med en psykisk lidelse. Et forbrug af rusmidler kan skabe
uoverskuelige konsekvenser for den enkelte.

Udenlandske studier viser, at skadeligt misbrug eller afhængighed opleves hos 30-60% af de patienter, der
indlægges på psykiatriske afdelinger.

Af Sundhedsstyrelsens delrapport 4 fra 2020 om de sundhedsrelaterede konsekvenser af stofmisbrug –
angives, at der i 2019 har været 2994 personer i psykiatrisk behandling med en stofrelateret hoveddiagnose – og 7.275 personer med en stofrelateret bidagnose. Det samlede antal af patienter med stofrelaterede
diagnoser i behandling i psykiatrien har været stigende gennem de sidste 10 år – derfor er der i den
psykiatriske sygepleje behov for stor fokus på en behandlingsmæssig indsats.

Vi kan tilbyde hjælp til behandling af misbrug og vedligeholdelse af behandling af misbrug – tilpasset
individuelt men også gruppebehandling.

Vi læner os op ad Verdenssundhedsorganisationen WHO, når vi definerer misbrug:

”Et forbrug af rusmidler, der har et omfang og sker på en måde, at det medfører legemlige, psykologiske
og/eller sociale skader for den misbrugende eller dens omgivelser.”

Definitionen er bred, men fællesnævneren for den lange række af konsekvenser og følger af misbrug er at,
brugeren gør skade på sig selv eller andre. Vi er opmærksomme på at skelne mellem forbrug og
problematisk forbrug af rusmidler. Et problematisk forbrug af rusmidler kombineret med psykisk sygdom
giver markant flere problemstillinger og kræver en kvalificeret målrettet indsats.

Vi kan tilbyde:

 • Behandlingsforløb
 • Psykoeducation
 • Motiverende samtaler
 • Håndtering af trang
 • Tilbagefaldsforebyggende behandling
 • Udslusning herunder aktivering, uddannelse, arbejde

Særligt for unge har et problematisk forbrug af rusmidler store omkostninger for fremtiden.

Der findes ingen danske undersøgelser, der præcist viser, hvor mange unge der har rusmiddelproblematikker, men Center for Rusmiddelforskning estimerer i 2019 at ca. 50.-55.000 unge i alderen 15-24 år har
problemer med rusmidler. Disse unge kan opdeles i to grupper. Den ene gruppe har en omfattende brug af
rusmidler i form af daglig eller næsten daglig brug og den anden gruppe har et lidt mindre brug end første
gruppe, men stadig i et omfang, hvor de unge giver udtryk for at brugen af rusmidler går ud over deres
hverdag. Det er estimeret, at den første gruppe af unge med den mest omfattende brug af rusmidler
omfatter:

 • 16.-17.000 unge i alderen 15-25 år med en daglig eller næsten daglig brug af hash (20 dage om måneden
  eller mere). Dette svarer til ca. 2 pct. af de 15 – 25 årige.
 • 19.-20.000 unge med en daglig eller næsten daglig brug af hash og/eller brug af amfetamin, kokain eller
  andre illegale stoffer mindst 4 gange om måneden

Det er estimeret, at den anden gruppe af unge med et mindre omfattende brug, men stadig problematiske
brug af rusmidler omfatter:

 • 25.-30.000 unge i alderen 15-24 år, der bruger hash eller andre illegale rusmidler mindst otte dage om
  måneden og/eller oplever, at brugen går ud over deres hverdag.
 • 32.000 unge i alderen 15-24 år, der har en brug af alkohol på henholdsvis 35 (unge mænd) og 28 genstande
  om ugen (unge kvinder) og/eller oplever, at brugen går ud over deres hverdag.

Det kan være svært at skelne om den unge er eksperimenterende eller på vej til at udvikle et problematisk
forbrug. Har den unge svært ved at fungere i skolen, på job eller socialt som følge af brugen af hash,
alkohol eller andre rusmidler – kræves målrettet indsats, som kan støtte den unge i motivationen til at
træffe sunde valg:

 • Reduktion eller ophøre med misbruget
 • Forebygge tilbagefald eller øget misbrug

Det er særligt vigtigt for de unge, at der etableres et helhedsorienteret sigte med behandlingen af
rusmiddelproblematikkerne, da forbruget af rusmidler kan være forårsaget af problemer med forældre,
jævnaldrene, uddannelse, kriminalitet eller psykiske vanskeligheder. Der skal tages hånd om hele den unges
situation og ikke udelukkende på forbruget af rusmidler.

Vi kan tilbyde særlige forløb for unge, der opleves som eskalerende i deres forbrug med begyndende
problemer i at følge undervisning, job og sociale liv.

Vi kan tilbyde særlige behandlingsforløb, hvor forbruget af eks. alkohol eller hash er kommet ud af den
unges kontrol – og der er brug for en længerevarende indsats til at komme tilbage til en sundere hverdag.

Vi samarbejder bl.a med regioner, kommuner, kriminalforsorgen, institutioner samt uddannelsessteder for at sikre en
langsigtet plan, der kan tilgodese den unges behov for behandling, der kan bane vejen for en sundere
fremtid og et trygt ungdomsliv.